Meny
se | en | de

Välkommen till Åsnen, ett fiskeparadis på 15.000 ha vatten och med en strandlinje på 740 km!

Åsnen är en av de största fiskesjöarna i södra Sverige. Sjön har över 1000 öar, många fjordar och vikar vilket ger mångfald och variation. En stor del av sjön är
Naturreservat och sedan 2018 även Nationalpark, dock med möjlighet till fiske.

I sjön kan man fånga t.ex. gädda, abborre, gös och ål. Åsnen har en rik fiskfauna. Vid 1999 års provfiske-undersökning erhölls följande 14 fiskarter; mört, sarv, abborre, siklöja, braxen, sutare, gädda, nors, björkna, sandkrypare, gös, benlöja, gärs samt sik. Enligt äldre provfisken och muntliga uppgifter har även id, elritsa, stensimpa, karp, öring och mal påträffats i sjön.

Tillgången på gädda i Åsnen bedöms vara mycket god. Provfisket visade en mycket riklig tillgång på abborre i Julöfjorden, Kalvsviksfjorden och Jätafjorden. I Skatelövsfjorden och Kolsvatten bedömdes tillgången som god medan den var mindre god i Horgefjorden. De senaste tio åren har gösen ökat mycket och sjön har blivit mycket attraktiv för sitt fina gösfiske.

Medeldjupet utgör summan av uppmätta djupvärden dividerat med antal uppmätta djupvärden och är vanligen ca 1/3 av maxdjupet. Åsnen är mycket grund och dess medeldjup är 3,1 m. Åsnens maxdjup är 14,2 meter men djupområdena är små till sin utbredning.

Åsnen är en måttligt näringsrik sjö. Det vatten som tillförs sjön från framförallt huvudtillflödet från Salen men även via Aggån är näringsrikt med höga halter av totalkväve och totalfosfor. Det vatten som lämnar Åsnen via utloppet vid Hackekvarn är näringsfattigare. Sjöar fungerar som fällor för näringsämnen och det är uppenbart att en stor del av de tillförda näringsämnena blir kvar i sjön, både fastlåsta i sedimenten och upptagna i sjöns näringskedja.

Jordarterna i Åsnen-området är främst morän och terrängen runt sjön är i huvudsak flack. Sjön omges till största delen av skogsmark. Vid sjöns nordliga vikar finns betade strandängar och översvämmade madmarker. På sjöns öar (960 st), liksom i Åsnens sydöstra del, finns en hel del lövskog.

Sjön är mycket flikig med många vikar då den består av ett antal bergsänkor som tillsammans bildar en sjö. Dess strandlinje, fastland och öar tillsammans, är hela 74 mil. Sjöns omgivande stränder domineras av stenig och blockig mark med barr- och lövskog. Strandkantens växter består av buskar, ris, gräs och örter. Mer öppna strandområden förekommer i anslutning till samhällena och i jordbruksintensiva områden i sjöns nordliga fjordar.

Åsnen har en flack bottentopografi och har över stora delar mycket stenig och blockig botten med många skär och grynnor. Mest sten och block finns i sjöns södra delar vilket kan ses på den äldre ångbåtskartan över sjön. (Kartan finns med som bilaga till fiskevårdsplanen.)

Vegetationen i Åsnen är generellt måttlig, påträffas i sjöns grunda fjordar och domineras av bladvass, säv och näckrosor.

Fiskarter

 


Björkna

Rikligt

Abborre

Vanlig

Gös

Vanlig

Mört

Vanlig

Löja/Benlöja

Vanlig

Ål

Normalt

Gädda

Normalt

Sarv

Normalt

Sutare

Normalt

Gärs

Lite

Signalkräfta

Lite

Braxen

Lite

Lake

Lite

Siklöja

Sällsynt

Öring

Sällsynt

Sik

Sällsynt

Stensimpa

Sällsynt

Karp

Sällsynt

Åsnens FVO

Åsnens fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i Åsnens fiskevårdsområde i Skatelövs och Västra Torsås socknar i Alvesta kommun, Jäts och Kalvsviks socknar i Växjö kommun och Almundsryds, Urshults och Väckelsångs socknar i Tingsryds kommun, Kronobergs län.

Fiskevårdsområdet uppdelas i tre skötselområden (Norra, Södra, Östra) och föreningens verksamhet skall omfatta allt fiske inom området.

Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättshavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske till allmänheten.

Alltsedan förvaltningen av fisket i Åsnen blev organiserad har fiskevårdsåtgärderna i hög grad utgjorts av fiskutsättningar. Speciellt intensiva var utsättningarna under perioden 1930 - 1980 då sjöns fiskevårdsföreningar framförallt planterade ut stora mängder ål och gäddyngel i sjön. Men även utsättningar av siklöja, sik, sutare, öring och signalkräftor har förekommit under årens lopp. Den senaste 20-årsperioden har utsättningsprogrammet uteslutande omfattat gös, ål, spegelkarp, öring och signalkräftor.
 
Föreningen har 2014 gett ut en farledskarta över sjön och kommer de närmsta åren även djupmäta Åsnen och därefter få en mycket bra fiske- och båtkarta.


Lagar och regler
Allemansrätten omfattar inte fiske, utan fiskerätten i enskilda vatten tillhör fastighetsägaren. För att få fiska i sjöar och vattendrag måste man därför lösa ett fiskekort för berört fiskevatten. Den som bedriver fiske är även skyldig att känna till vilka regler som gäller i det vatten som man fiskar i.

Brott mot bestämmelser i fiskerilagstiftningen med tillhörande föreskrifter faller under allmänt åtal. Den som bryter mot lagstadgade fiskebestämmelser kan dömas till böter eller fängelse. Vid brott mot dessa fiskebestämmelser kan fiskeredskap tas i beslag och bli förverkade, vilket även kan gälla annan utrustning som t.ex. båtar.
Kontrollavgifter

En fiskevårdsområdesförening får ta ut kontrollavgift av en fiskare som har lov att fiska inom fiskevårdsområdet men som bryter mot föreningens egna lokala fiskeregler. Avgiften infördes 2011 när Lagen (1981:533) om fiskevårdsområden, förkortad LOFO, moderniserades (SFS 2010:1874).

När någon bryter mot fiskevårdsområdesföreningens regler kan fisketillsynsmannen utfärda en betalningsuppmaning som sedan kan fullföljas med inkasso och i sista hand indrivning. Kontrollavgiften får endast tillämpas av fiskevårdsområdesföreningar, inte av andra upplåtare av fiske. Avgiften kan inte tas ut vid olovligt fiske (fiske utan lov) eller olaga fiske där fiskaren bryter mot myndigheternas föreskrifter enligt fiskelagen.

Fisketillsynsmannens uppdrag är att betrakta som ett offentligrättsligt uppdrag vilket ger förstärkt straffskydd enligt 17 kap. brottsbalken. Om en fisketillsynsman utsätts för våld eller hot om våld under sin tjänstgöring döms därför gärningsmannen enligt en strängare straffskala. Gärningen kallas våld eller hot mot tjänsteman vilket kan ge ett fängelsestraff på fyra år.


Hönshyltefjordens

område sträcker sig utanför Ryd från Blidingsholm i norr till Fridafors i söder. Här finns bl.a. bra barnvänliga fiskeställen från land och bryggor och även möjlighet att hyra båt. Fiskekortet är gemensamt med många småsjöar i området, se länk för kartöversikt nedan.

Fiskekort
Norraryds Camping, Bengtssons Järnhandel Ryd, ICA Nära Ryd, Ryds kiosk, Fridafors Bilservice, Fridafors Fritidscenter, Tingsryds Turistbyrå

Fiskarter
Gädda, abborre, gös, ål, vitfisk.
Bra gädd och gösfiske

Redskap
Mete, spinn, pilk, angel (10 st)
Trolling

Båtuthyrning
Bengtssons Järnhandel 0459-800 11
Norraryds Camping 070-54 50849

Ramp
Ryd samt i södra delen

Övrigt
Fiske även från land och från brygga/gångbroar
Djupkarta finns till försäljning på Norraryds Camping

Prisinformation
Dagskort: 50 SEK Veckokort: 200 SEK Månadskort: 300 SEK År: 400 SEK (familj)

Karta över Hösnhyltefjorden

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=56.455091999999986%2C14.703484000000003&spn=0.047429%2C0.158958&hl=sv&t=h&ctz=-60&msa=0&z=12&source=embed&ie=UTF8&mid=1UG-80FtYME7W7ywQDnveaVVHMkE