Meny
se | en | de

SjönÅsnen har en yta på 150 km2 och är näst efter Bolmen den största sjönpå den sydsmåländska sjöslätten. Huvudtillflödena utgörs av Mörrumsånshuvudfåra och Aggån. Sjöns tillrinnings­område är 3146 km2 –medelavrinningen är 26 m3/s. Kring Åsnens norra och nordöstra vikarutbreder sig jordbruksbygder, där strandängar och kärrmarker övergår isjöns vassar. I övriga delar är stränderna steniga och blockiga och skoggår oftast ned till vattnet. Vattnet kan betecknas som rent men bruntsamt måttligt näringsrikt. Sjön har flacka stränder och mångastengrund.Medeldjupet är bara omkring tre meter och största djupet 14meter.Detta medför snabb omsättning av vattnet trots den stora ytan.Teoretiskt nyfylls sjön på ett drygt halvår.


SjönÅsnen ligger på det sjörika slättlandet söder om småländska höglandet.Landskapet är flackt och sjön är mycket grund och uppflikad i många näsoch öar. Klimatet är relativt milt, vilket gör att boken är vanlig.Bokskog är också den dominerande skogstypen i Bjurkärrs naturreservat.Skogen är här mycket gammal och har orörd, urskogsartad karaktär.Bjurkärr är känt för sin stora artrikedom av bland annat lavar, svamparoch vedlevande insekter.

Naturreservatet Västra Åsnens övärldomfattar ca 200 öar och holmar. Öarna är skogtäckta med stor variationav olika skogstyper. Gamla, grova träd sätter prägel på mångastrandmiljöer. Öarna saknar bebyggelse och hela övärlden ger ett starktintryck av vildmark, ett märkligt förhållande för denna del av landet.

Dengamla skogen i Bjurkärr skyddades redan 1955 av dåvarande ägare MaryStephens på Torne gård genom att hon gav bort området tillSkogsvårdsstyrelsen.

Källa: Sveriges nationalparker, http://nationalparkasnen.se/