Meny
se | en | de

Nationalparken Åsnen

Inom  området finns idag, förutom en nationalpark, även  5 naturreservat som alla är väl värda ettbesök:
Toftåsa Myr, Bjurkärr, Hunshult och Agnäs

Både nationalparken och naturreservaten erbjuder bra strövstigar och information för att underlätta för besökareatt hitta ut i naturen.

På västra sidan av sjön finns dessutomtvå sevärda biotopskyddsområden vid Trollberget söder om Hulevik och vidKlövhalla källa i Slagestorp.


Entré till nationalparken med
parkeringsplats, toaletter, väderbyggnad, vindskydd, brygga och grillplatser och skyltade promenadstigar finns vid

  • Sunnabron i östra delen av naturreservatet Bjurkärr
  • Trollberget i västra delen av nattionalparken, 14km från Norraryds Camping via cykelväg

Ny rastplats med vindskydd vid Trollberget S om Hulevik.


 

Naturreservaten i området

Bjurkärr

Bjurkärrär en udde med gammal bokskog i sjön Åsnen. Bokskogen är här mycketgammal – ca 250 år – och har orörd, urskogsartad karaktär av ett slagsom är mycket sällsynt i landet. I skogen trivs många ovanliga växteroch djur. Bjurkärr är känt för sin stora artrikedom av bland annatlavar, svampar och insekter. Bjurkärr är ett av de mest besöktanaturreservaten i länet och mycket väl iordningställt för att ta emotbesökare. Två markerade strövstigar finns i området, varav en ärhandikappanpassad.

Toftåsa myr

Denstörsta delen av Toftåsa myr är av högmossetyp, delvis trädbevuxen.1945 härjade en skogsbrand på delar av myren. På vissa av dessa delarväxer idag ung tallskog.

Kärnani området är enfastmarksholme kallad Tranholmen som ligger i myrenväster om Svartsjön.Tallskogen på Tranholmen är urskogsartad tall- och barrblandskog som är över 300år.

Imyrens norra del ligger Toftagöl,omgiven av gammal tallskog med denlilla växten rosling på marken. Ireservatets östra del finner viSvartsjön.

Denna skog ärkanske den äldsta i hela Kronobergslän. Tallskogen är omkring 375 årgammal och klassas som mycketvärdefull och är av riksintresse.Hackspetthål i levande och döda trädutnyttjas av hålbyggande fåglar.Orrarna använder Toftåsa myr somspelplats och tranor, fiskgjuse ochstorlom häckar i området.

Vägbeskrivning

Följcykelleden "Banvallsleden" norrut från campingen. Vandringsleden hittardu ca. 10km från campingen innan du kommer fram till broarna mot Ulvö.

Om du kör, så ta bilvägen 126 mot Alvesta och skyltningen mot Ulvö. Parkera här och följ banvallsleden söderut.

Vandringsstig öster om banvallsleden efter att man har passerat bron och de smalaste partierna av stigen om är kantad av sjön.

Västra Åsnens övärld

Naturreservatetutgör en viktig del av Åsnens övärld. Den sträcker sig från Bergön iväster till Sirkön i öster, från Julö i norr till Lövöarna i söder. Inomreservatet finns närmare 200 öar, varav Bergön är den största med sina70 hektar.

Angränsande naturreservat

Agnäsnaturreservat är beläget på en udde som sträcker sig ut i sjön Åsnen,sydost om Torne bro utmed Julöfjordens östra del. Reservatetet omfattarihuvudsak ädellövskog, men även vattenområden och småöar i sjönÅsnen.

Hunshult

NaturreservatetHunshult är ett område bestående av ädellövskog, ängsfruktodlingar,kärr, betesmark och sjö beläget på nordligaste delen av Sirkön i sjönÅsnen.  Området gränsar till naturreservatet Bjurkärrsom är ett avvåra absolut artrikaste ädellövskogsområden i länet.

Bebyggelseni byn Hunshult ligger tätt samlad utmed vägen som går över Sirkön frånnorr till söder. I byns centrala delar finns fruktodlingar kvar medfrämst äpple. Vissa av dessa är så kallade ängsfruktodlingar, andra äråkerfruktodlingar. Hamlade träd förekommer.

Skogsmarken är blockrik och i huvudsak bevuxen med bok- och ekskog med inslag av lind, lönn, alm, björk, tall och gran. 

Här och var finns insprängda alkärr med sockelbildning, askkärr, lövsumpskogar och andra mindre våtmarker.

Ädellövskoghyser en intressant flora och fauna av lavar, svampar och insekter. Påvåren är fågelsången intensiv och innan lövsprickningen blommar mångavårblommor. Myskbocken (Aromia moschata) är en långhorning som lever iområdets gamla sälgar.

Iskogen finns många små åkrarinsprängda. Åkerrenarna som slåttrats ärfortfarande värdefulla medolika träd- och buskarter såsom hassel,körsbär, hägg, slånbär ochvildapel. Vid vissa åkrar finns rester frånde tidigare så vanligaängsfruktodlingarna. Byns byggnader ärvälbevarade och ligger kvar idet ursprungliga bytomtsläget utanförreservatet.

 

Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservaten

  • Tälta eller uppställa husvagn
  • Plocka blommor, svamp och bär
  • Fånga insekter och andra smådjur
  • Störa djurlivet
  • Göra upp eld, annat än på iordningställda eldplatser
  • Husdjur får endas medföras i koppel

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservaten.

Källa: Sveriges nationalparker, www.nationalparkasnen.se