Meny
se | en | de

Ordningsregler Norraryds Camping


1. Incheckning

Får  ske  tidigast  kl. 15.00.  Anmäl  alltid  Din  ankomst  i  receptionen.  I  samband  med  incheckningen lämnas  anvisningar  om  plats  och  eventuella  lokala  regler  för  boendet. Dessa  anvisningar  skall  alltid  följas.  Vid  incheckning  skall giltigt  ID-handling  uppvisas vid behov.  Tala  direkt  med  föreståndaren  om  eventuella  önskemål  eller  synpunkter.  För  grupper  skall  incheckning  göras  av  en  gruppledare.  Under  lågsäsong  kan  incheckning  ske  via  telefon.  Ring  telefonnumret 0046(0)70 5450849. All  övernattning  på campingens  område  som   inte  är  i  förväg  anmält  och  betalt  är förbjuden  och  polisanmäls.

Utcheckning  senast  kl. 12.00

2. Utrustning

Husvagn/husbil  skall  vara  inregistrerad  för  användning  som/till  motordrivet  fordon.
Campingenhet  d v s  husvagn/bil  med  eller  utan  förtält  skall  placeras  med  minst  4  meters  avstånd  från  annan  campingenhet.  Dragkroken  ska  vara  riktad  mot  vägen.

3. Hund/katt

Hund,  katt  och  andra  tama  husdjur  är  välkomna,  men  ägaren  ombedes  visa  största  möjliga  hänsyn  mot  övriga  gäster.  Hund och katt  skall  hållas  i  koppel/band  och  rastas utanför  campingområdet. Ta  upp  avfallet  efter  era  husdjur!  Hund  och  katt  får  inte  lämnas  ensamma  i  husvagn/husbil/tält,  eller  på campingens område.  Hund  och  katt  är  förbjudet  att  vistas  i  och  på badområdet/stranden/bastun.

4. Allmänna regler

 • Respektera andras önskan och visa hänsyn.
 • Motorfordonstrafik på campingplatsen får endast ske mellan kl. 07.00 – 23.00. Vid sen "hemkomst" ska bilen parkeras  på  anvisad  P-plats.
 • Besökare ska ställa sina fordon på anvisad P-plats  utanför  campingens  område.
 • Endast en bil/fordon per campingplats eller stuga får medföras in på området.
 • Var aktsam om byggnader, våra och gästernas ägodelar, samt övriga markområden inom campingområdet.  All skadegörelse  polisanmäls  och ersöttning  krävs.
 • Egna  fasta  anordningar  vid  tält/husvagn/husbil, t.ex. trädäck  och inhägnad  kring  egna  tält/husvagn/husbil är  icke  tillåtna  utan  föreståndarens   godkännande. Om du är tveksam – fråga först om vad du har rätt att göra.
 • Radio och musikinstrument skall användas med omtanke och hänsyn: låg ljudvolum om dagen och tystnad kl. 23.00 – 08.00
 • Bollspel är inte tillåtet vidtälten/husvagnar/husbilar och övriga byggnader. Bollspel får förekomma endast på gräsplanen vid badstranden. Se till att Dina barn väljer plats för lekar såatt de inte stör andra.
 • Bil/husvagn/husbilstvätt är ej tillåten på campingområdet
 • Försäljning överlåtelse av bokad plats får endast ske med föreståndarens tillåtelse
 • Kommersiell verksamhet får inte förekomma vid förhyrda platser
 • Hyrd utrustning används med största aktsamhet. Eventuella skador ska omedelbart rapporteras.  Skador ersätts med gällande priser. All nyttjande av  hyrd  utrustning  sker  på  egen  risk.

5. Fiske, mete

Allfiske och mete är förbjuden på badområdet, vid kajak-, båt- ochkanotiläggningsplatsen och kring bastun. Fiske är tillåten där intemänniskor badar och/eller kan vistas i vatten. Risk för skador vid tappad drag.

6. Sophantering

Vi försöker ta vårt ansvar för naturen och ber dig också göra det.
Hos oss kan enbart hushållsavfall lämnas. Dessa ska sorteras enligt följande i de kärl ochcontainer som anvisas

 • papper
 • kartong
 • plast
 • metall
dessa plattas till så de tar mindre plats och läggs i de mindre och markerade containerna
 • glas, flaskor och burkar - tömda!
läggs i backarna vid sopstationen
 • brännbart hushållsavfall
läggs i plastpåsar i den stora containern. Platta till påsen så den tar mindre plats
 • övrigtavfall, som trasiga stolar, tält, gasbehållare, madrasser, badleksak, osv
lämnas på kommunens återvinningsstation i Ryd, eller Tingsryd

7. Hygien

 • Personlig tvättning,  samt naturbehov skall göras i avsedda sanitetsutrymmen
 • Klädtvätt får enbart ske i våra tvättmaskin som kan hyras
 • Spillvatten skall förvaras i slutna kärl och får endast tömmas i servicebyggnadens utslagsback. Fasta tankar töms på långsidan vid servicebyggnaden vid anvisadplats. Till rengöring använd slangen vid kortsidan av servicehuset.
 • För påfyllnign av dricksvatten sker vid utomhuskranen vid köket.

8. Ansvar

Campingvärdeneller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust avcampinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material ellerandra gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande lag.

Videventuella skador på anläggningen eller inredningen som orsakas avoaktsamhetfrån gästens, eller dess sällskap,  kommer en avgift sommotsvararnyanskaffningsvärdet, eller reparationskostnaden attdebiteras.Meddela omedelbart campingvärden när eventuellaskador uppstår så vihar möjlighet att åtgärda den i tid.


9. Avresa

Vid avresa skall all nyttjat område vara utrymd och avstädad före kl. 12.00  avresedagen.  Cigarettfimpar,  hund- och kattbajs,  samt  övrig  avfall  ska  plockas  upp  och  slängas  i  sopkärlen.  Eventuella av hunden grävda hål ska fyllas igen.  Lämna  platsen  så  som  du  själv  önskar  få  den.


10. Klagomål

Eventuell klagomål ska göras direkt till campingvärden i god tid så vi hinner åtgärda eventuell fel, eller missförstånd.


11. Var aktsam om naturen

Vi önskar lämna så lite spår efter oss i naturen som möjligt och välkomnar därför gäster som respekterar allemansrätten och är måna om naturen! Öppeneld på marken är helt förbjuden både på campingens område och ute i naturen. Varje form av nedskräpning t.ex. att kasta cigarettfimp, snus och övrigt avfall är både förbjuden enligt gällande  svenska  naturvårdslagar, förfular naturen, är skadlig för djur och natur  och skapar dessutom en otrevligt atmosfär. Överträdelse medför straffansvar. En god campinggästär alltid en god naturvän!


12. Regler om eldning

Det är förbjuden att göra upp eld i naturen under från 1-a april till 30-e september.

Eldning kan dock vara tillåtet på iordningsställda och godkända eldplatser som kan finnas på rastplatserna och på campingplatser. Ibland råder det eldningsförbud även på dessa platser. Det är du som tänder elden som är ansvarig för dess konsekvenser. Det är utterst viktigt att du släcker elden ordentligt efter dig.

Lär om lokala föreskrifterna här:

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/samhalle/krisberedskap/aktuella-eldningsforbud-i-lanet.html


Den som inte följer alla givna anvisningar avvisas från området, övriga är hjärtligt välkomna till ett problemfri semester!