Meny
se | en | de

Ordningsregler Norraryds Camping

Från 2023 erbjuder vi semester paket med boende i Glampingtält och aktiviteter.

Husbilar, husvagnar tillåts tyvärr inte längre på området under perioden 1/6-30/9, då är det bara boende i våra glampingtält möjlig.

Cyklister, vandrare och kanotister på tur utan bil är välkomna för 1, eller flera nätters boende i egna små tält

 

1. Incheckning

Tälten hyrs ut veckovis med bytesdag lördagar. Incheckning lördag från  kl. 15.00.  Anmäl  alltid  Din  ankomst  i  vår utomhus receptionstält.  I  samband  med  incheckningen  lämnas  anvisningar  om  plats  och  för  boendet.  Dessa  anvisningar  skall  alltid  följas.  Vid  incheckning  skall  giltigt  ID-handling  uppvisas vid behov.  Tala  direkt  med  föreståndaren  om  eventuella  önskemål  eller  synpunkter.  För  grupper  skall  incheckning  göras  av  en  gruppledare.  Utcheckning  senast  kl. 10.00


2. Utrustning

Våra tält är utrustade med bekväma sängar, täcke, kudde, kylskåp, husgeråd, eldstad, vilostolar.

Du är ansvarig för förhyrd utrustning under din vistelse.

Sängkläder ska ni medta själva.


3. Hund/katt

Hund,  katt  och  andra  tama  husdjur  är  välkomna,  men  ägaren  ombedes  visa  största  möjliga  hänsyn  mot  övriga  gäster.  Hund och katt  skall  hållas  i  koppel/band  och  rastas utanför  campingområdet.  Ta  upp  avfallet  efter  era  husdjur!  Hund  och  katt  får  inte  lämnas  ensamma  i  husvagn/husbil/tält,  eller  på  campingens område.  Hund  och  katt  är  förbjudet  att  vistas  i  och  på  badområdet/stranden/bastun.


4. Allmänna regler

 • Respektera andras önskan ochvisa hänsyn.
 • Motorfordonstrafik påcampingplatsen är förbjudna. Bilen ska parkeras  på anvisad  P-plats. Undantag ankomst och avresedagen då ut ochinpackning kan ske
 • Besökare ska ställa sina fordonpå anvisad P-plats  utanför  campingens  område.
 • Var aktsam om byggnader, våraoch gästernas ägodelar, samt övriga markområden inom campingområdet. All skadegörelse  polisanmäls  och ersättning  krävs.
 • Radio och musikinstrument skallanvändas med omtanke och hänsyn: låg ljudvolym om dagen och tystnad kl.22.00 – 08.00
 • Bollspel får förekomma endastpå gräsplanen vid badstranden. Se till att Dina barn väljer plats förlekar så att de inte stör andra.
 • Bil/husvagn/husbilstvätt är ejtillåten på campingområdet
 • Försäljning överlåtelse avbokad plats får endast ske med föreståndarens tillåtelse
 • Kommersiell verksamhet får inteförekomma vid förhyrda platser
 • Hyrd utrustning används medstörsta aktsamhet. Eventuella skador ska omedelbart rapporteras. Skador ersätts med gällande priser. All nyttjande av  hyrd utrustning  sker  på  egen  risk.

5. Fiske, mete

All fiske och mete är förbjuden på badområdet, vid kajak-, båt- och kanot iläggningsplatsen och kring bastun. Fiske är tillåten där inte människor badar och/eller kan vistas i vatten. Risk för skador vid tappad drag.


6. Sophantering

Vi försöker ta vårt ansvar för naturen och ber dig också göra det.
Hos oss kan enbart hushållsavfall lämnas. Dessa ska sorteras enligt följande i de kärl och container som anvisas

 • matrester

läggs i papperspåsaroch 140l-s markerade containern

 • glas,flaskor och burkar - tömda!

läggs ibackarna vid sopstationen

 • brännbarthushållsavfall och  papper,kartong, plast

läggs iplastpåsar i den stora containern. Platta till påsen så den tar mindre plats

 • övrigtavfall, som trasiga stolar, tält, gasbehållare, madrasser, badleksak,osv

lämnas påkommunens återvinningsstation i Ryd, eller Tingsryd

 • metall

dessaplattas till så de tar mindre plats och läggs i de mindre och markerade containern


7. Hygien

 • Personlig tvättning,  samtnaturbehov skall göras i avsedda sanitetsutrymmen
 • Klädtvätt får enbart ske i våratvättmaskin som kan hyras
 • Spillvatten skall förvaras islutna kärl och får endast tömmas i servicebyggnadens utslagsback. Fastatankar töms på långsidan vid servicebyggnaden vid anvisad plats. Tillrengöring använd slangen vid kortsidan av servicehuset.
 • För påfyllning av dricksvattensker vid utomhuskranen vid köket.

8. Ansvar

Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande lag.

Vid eventuella skador på anläggningen eller inredningen som orsakas av oaktsamhet från gästens, eller dess sällskap,  kommer en avgift som motsvarar nyanskaffningsvärdet, eller reparationskostnaden att debiteras. Meddela omedelbart campingvärden när eventuella skador uppstår så vi har möjlighet att åtgärda den i tid.

 

9. Avresa

Vid avresa skall tälten, all utrustning och all nyttjat område vara utrymd och städad före kl. 10.00  avresedagen.  Cigarettfimpar,  hund- och kattbajs,  samt  övrig  avfall  ska  plockas  upp  och  slängas  i  sopkärlen.  Eventuella av hunden grävda hål ska fyllas igen.  Lämna  platsen  så  som  du  själv  önskar  få  den.

 

10. Klagomål

Eventuell klagomål ska göras direkt till campingvärden i god tid så vi hinner åtgärda eventuell fel, eller missförstånd.

 

11. Var aktsam om naturen

Vi önskar lämna så lite spår efter oss i naturen som möjligt och välkomnar därför gäster som respekterar allemansrätten och är måna om naturen! Öppen eld på marken är helt förbjuden både på campingens område och ute i naturen. Varje form av nedskräpning t.ex. att kasta cigarettfimp, snus och övrigt avfall är både förbjuden enligt gällande  svenska  naturvårdslagar, förfular naturen, är skadlig för djur och natur  och skapar dessutom en otrevligt atmosfär. Överträdelse medför straffansvar. En god campinggäst är alltid en god naturvän!

 

12. Regler om eldning

Det är förbjuden att göra upp eld i naturen under från 1-a april till 30-e september.

Eldning kan dock vara tillåtet på iordningsställda och godkända eldplatser som kan finnas på rastplatserna och på campingplatser. Ibland råder det eldningsförbud även på dessa platser. Det är du som tänder elden som är ansvarig för dess konsekvenser. Det är utters viktigt att du släcker elden ordentligt efter dig.

Lär om lokala föreskrifterna här:

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/samhalle/krisberedskap/aktuella-eldningsforbud-i-lanet.html

 

Den som inte följer alla givna anvisningar avvisas från området, övriga är hjärtligt välkomna till ett problemfri semester!